KADRA

DYREKTOR

 

PIASECKI LESZEK – Dyrektor NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 206, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr pedagogiki oraz WSP Rzeszów studia podyplomowe  na kierunku „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”. Certyfikowany terapeuta Terapii Krotkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązniu BSFT - certyfikat nr 9/B/2014. Ukończył wydział mechaniczny Politechniki Rzeszowskiej - inżynier mechanik. Obszar zainteresowań zawodowych to praca z osobami dorosłymi i młodzieżą borykającą się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, hazardu. Szczególne miejsce w pracy klinicznej zajmuje pomoc rodzinom osób uzależnionych i dorosłym z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Wieloletni realizator programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień i przemocy.

 

TERAPEUCI

 

  PAWLAK  AGNIESZKA  – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 783, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  mgr socjologii, Uniwersytet Rzeszowski studia podyplomowe na kierunku „Organizacja Pomocy Społecznej”,   dyplomowana pielęgniarka. Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. Ukończyła II stopień szkolenia w Terapii Skoncentowanej na Rozwiązaniach (TSR), Porozumienie bez przemocy - poziom zaawansowany oraz Krótkoterminową Terapię Par - procez zdrowienia w uzależnieniu. Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (hazard, komputer/internet, zaburzenia jedzenia - bulimia) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w pracy z  osobami z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików. Realizator szkoleń i programów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych. Pracuje pod superwiają.        Pracuje pod superwizją.Pracuje pod superwizj  ppp   Obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym SWPS w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne. 

 

SKOWRON - PIASECKA  JOLANTA - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 920, certyfikowany specjalista terapii uzależnień od narkotyków  - certyfikat KBdsPN nr SP/0394/2009, absolwentka WSP Rzeszów mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, absolwentka SWPS Warszawa mgr psychologii,  socjoterapeuta, trener –stażysta metody Wideotreningu Komunikacji. Studia podyplomowe IPZ Warszawa  na kierunku „Zarządzanie Projektami Profilaktycznymi w Środowisku Lokalnym i Rodzinnym” oraz „Studium Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie”. Ukończyła II stopień szkolenia w Krótkoternimowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiazaniu (TSR),  "Oswoić niby Potwora" - praca z lękiem w ujeciu TSR, szkolenia "Symboli i przestrzeń w psychoterapii", warsztaty pracy z ciałem.  Absolwentka 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w ujęciu integracyjnym Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne.  Zakres pracy klinicznej - praca z osobami dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne (hazard, komputer/internet, zaburzenia jedzenia - bulimia) współuzależnienie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom z syndromem DDA i DDD. Wieloletni instruktor i realizator programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych. Współpracuje z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracuje pod superwizją.

 

RYNIEWICZ AGNIESZKA – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 1344, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego mgr socjologii. Ukończyła I stopień szkolenia w Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (TSR).  Obecnie w trakcie 4,5 - letniego szkolenia w zakresie psychoterapii w podejściu psychodwynamicznym i systemowym pod kierunkiem prof. Andrzeja Cechnickiego w Krakowie. Zakres pracy klinicznej: praca z osobami uzależnionymi od alkoholu,  narkotyków i innych środków psychoaktywnych i ich rodzinami, pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej.

 

KOZIOŁ MAŁGORZATA - certyfikowany specjalista terapii uzależnień od środków psychoaktywnych - certyfikat KBdsPN SP/1006/2014, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie magister pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwentka Wyzszej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu - magister psychologii. Obecnie w trakcie  4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii prowadzonego przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum UJ w Krakowie.  Zakres pracy klinicznej: praca z osobami uzaleznionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich bliskimi. Pracuje pod superwizją.

 

KIERYS  JOANNA - magister pedagogiki specjalnej o specjalności pedagogika resocjalizacyjna ukończonej na UMCS w Lublinie. Obecnie w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Zakres pracy klinicznej obejmuje pracę z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych i ich rodzinami. Pracuje również z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, komputer/internet, zaburzenia jedzenia - bulimia).

 

LEKARZ

 

CHMIELIK AGNIESZKA – lekarz specjalista psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie. Zakres pracy klinicznej - świadczenia medyczne dla osób dorosłych i młodzieży w zakresie:  uzależnienie od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnienie od hazardu, współuzależnienie, Dorosłe Dzieci Alkoholików, zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem substancji chemicznych.