Regulamin Oddziału Dziennego

III.  Regulamin porządkowy

  1. W budynku obowiązuje zakaz palenia
  2. Miejsca przeznaczone dla pacjentów na czas pobytu w oddziale to: sala terapeutyczna i pomieszczenie kuchenne i pokój socjalny dla pacjentów
  3. Na czas pobytu w oddziale gospodarzami pomieszczenia kuchennego są  pacjenci oddziału

 

 

IV. Kary dyscyplinarne

1. Wykroczenia wobec regulaminu są karane według następujących zasad:

a) ostrzeżenie – to jednorazowa informacja, że dane zachowanie nie sprzyja uczestniczeniu w terapii. Wskazane jest wiec, aby pacjent zmienił to zachowanie;

b) upomnienie – to informacja, że postawa, którą  pacjent reprezentuje jest nie akceptowana w jego uczestniczeniu w terapii; należy zmienić ją, poprzez zmianę  podejścia do leczenia

c) nagana – to warunkowy pobyt na oddziale, oznacza, że jeśli postawa pacjenta nie ulegnie zmianie, nastąpi wypis z terapii.

Kilka ostrzeżeń może wiązać się z otrzymaniem upomnienia, jeśli wynika z nich, że wykroczenia dotyczą podobnych sytuacji.

Kilkakrotne upomnienia mogą wiązać się z przydzieleniem ostatecznego upomnienia lub wypisem dyscyplinarnym.

 

 

V. Wypis z oddziału

1. W sytuacji złamania abstynencji - wypis następuje automatycznie.

2. W sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności – wypis następuje automatycznie.

3. Gdy w trakcie pobytu warunkowego pacjent otrzymał kolejne upomnienie.

4. W sytuacji rażącego naruszenia regulaminu, nawet jeśli miało charakter jednorazowy.

5. W sytuacji odmowy  badania  alkomatem i testami na inne substancje.

6.W sytuacji jednoznacznego niezastosowania się do zaleceń terapeuty, jeśli zalecenie to miało istotne znaczenie dla przebiegu terapii.

 

 

VI. Inne informacje

1. Ponowne przyjęcie pacjenta na oddział odbywa się tylko po uzyskaniu zgody na to przez zespół terapeutyczny.

2. Za szkody materialne poczynione w trakcie pobytu na oddziale przez pacjenta odpowiedzialność finansową ponosi pacjent, które te szkody poczynił. 

Strony: « Poprzednia 1 2