Terapia uzależnienia od alkoholu

Program podstawowy terapii uzależnienia od alkoholu

Osoby uzależnione różnią się od większości pacjentów ponieważ negują fakt własnej choroby, obawiają się rozstania z alkoholem i aktywnie bronią się przed leczeniem. Podstawowym celem programu  na tym etapie terapii jest motywacja do przerwania kontaktu z alkoholem, utrzymywanie abstynencji, zrozumienie istoty choroby oraz uczenie się życia w trzeźwości.

 

  • Grupa Wstępna motywacyjno – edukacyjna:  Przygotowuje do rozpoczęcia intensywnego programu podstawowego grupowego. Sześć spotkań 1 raz w tygodniu 2 godz. 

 

                    PONIEDZIAŁEK  w godz.  16 00 - 18 00 

 

  • Grupa Podstawowa:  Intensywny program terapii uzależnienia, obejmuje pracę nad rozpoczęciem procesu zmiany, uznaniem własnego uzależnienia i powstrzymywaniem się od picia, rozbrajaniem mechanizmów uzależnienia i zapobieganiem nawrotom picia, zmianą swoich zachowań alkoholowych. Jest możliwość udziału w zajęciach dopołudniowych i popołudniowych. Średnio raz na 1 – 2 tygodnie sesja terapeutyczna indywidualna. W trakcie programu podstawowego przewidziane jest minimum jedno spotkanie wspólne pacjenta z osobą bliską z rodziny. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach pacjent realizuje program w kontakcie indywidualnym lub uzupełnia w takim kontakcie dodatkowe zajęcia. Zajęcia 2 razy w tygodniu, średnio po 2 godz.

 

          PONIEDZIAŁEK  I  CZWARTEK w godz. 10 00 - 12 00 lub 16 00 - 18 00

 

  • Grupa Trening Konstruktywnych Zachowań. Po ukończeniu programu podstawowego pacjenci kierowani są kolejno na pozostałe grupy. W trakcie spotkań grupy TKZ pacjenci nabywają umiejętności interpersonalne służących dalszemu zdrowieniu. W głównej mierze dotyczące relacji z innymi osobami, wyrażaniem i przyjmowaniem krytyki, komplementów, radzeniem sobie w sytuacji konfliktów, umiejętności asertywnych, radzeniem sobie z emocji. Zajecia odbywaja się raz w tygodniu przez 2 godziny.

 

ŚRODA w godz 1600 - 1800

 

  • Grupie Zapobiegania Nawrotom Picia. Jest to ważny etap pracy terapeutycznej ponieważ istotą tej choroby jest nieustanne zagrożenie nawrotem, wynikające z obecności psychopatologicznych mechanizmów uzależnienia. Strategia pracy nad zapobieganiem nawrotom to przede wszystkim uczenie czynności niezbędnych do uprzedzania zagrożeń i do skutecznej kontroli abstynencji czyli nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, ryzykownych okoliczności, radzenia sobie z wyzwalaczami oraz przygotowywanie własnych sposobów zaradczych. Spotkania odbywaja się raz w tygodniu po 2 godz.

 

PIĄTEK w godz. 1600 - 1800